فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

کانکتور2

توضیحات
دانلود