فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

ترازیاب اتوماتیک سوکیا SOKKIA auto level B20

توضیحات
دانلود