فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

گیرنده ماهواره‌ای Sanding GNSS مدل shirka T7

توضیحات مربوط به گیرنده ماهواره‌ای Sanding GNSS مدل shirka T7

توضیحات

توضیحات مربوط به گیرنده ماهواره‌ای Sanding GNSS مدل shirka T7

دانلود