فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

کانکتور

توضیحات
دانلود