فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

تئودولیت Spectra Precision DET-2

توضیحات درباره تئودولیت Spectra Precision DET-2

توضیحات

توضیحات درباره تئودولیت Spectra Precision DET-2

دانلود