فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

تئودولیت SOKKIA theodolite DT240

توضیحات
دانلود