فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

تئودولیت سوکیا Sokkia theodolite DT540-DT540L

توضیحات مربوط به تئودولیت سوکیا Sokkia theodolite DT540-DT540L

توضیحات

توضیحات مربوط به تئودولیت سوکیا Sokkia theodolite DT540-DT540L

دانلود