فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

باطری Pentaxمدل BP-02

توضیحات
دانلود