فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

اخبار و مقالات

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل
Convert Degree to UTM & UTM to Degree

محاسبات
– قطر بزرگ و کوچک مداری
– خروج از مرکز مداری
– شعاع قطب منحنی
– زون ها
– نیمکره