فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

دسته بندی نشده

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

مطالعات و نقشه برداری اراضی سنتی استان سیستان و بلوچستان

جهت طراحی شبکه آبیاری تحت فشار با هدف آمار برداری از زمین های زیرکشت که در مدت بروز خشک سالی وعوامل زیست محیطی قابل کشت نبوده و کارفرما برای احیا و بازسازی این اراضی اقدام به طرح مطالعات و نقشه برداری کرده است
طرح مورد نظر کارفرما شامل شهرستان های چابهار (بخش دشتیاری) ایرانشهر (بخش مرکزی ) خاش (بخش مرکزی ) نیکشهر – کنارک (بخش کهیر ) و شهرستان سرباز

کارفرما : جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
موقعیت : پروژه : محدوده مطالعاتی سطح استان و شهرستان ها
تاریخ شروع پروژه : پاییز 1393
تاریخ اتمام پروژه : زمستان 1393