فناوری تجهیزات زمینی فدک

مهندسی و بازرگانی

نرم افزارهای تخصصی

Arcgis
AutoCad
Csdp
Civil 3D
Business Center
Trimble
Micro Station
Trimble Inpho
Google Earth
Global Mapper
Pix4d
Agisoft
Ms Office
LEICA Geo
Office
Photoshop