محصولات

Geofadak.com

ارائه تجهیزات پروازی
چتر نجات استاندارد و ایمن
در انواع مختلف و میزان نفوض پذیری بسیار پایین هوا

پروژه فتو گرامتری

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
استان سیستان و بلوچستان
موقعیت پروژه: شهرستان زهک (زابل)
مساحت : 500 هکتار (شهری)
نوع پروژه : انجام عملیات نقشه برداری ثبتی
جهت صدور سند به روش فتوگرامتری
تاریخ شروع پروژه : زمستان 1396
تاریخ اتمام پروژه : تابستان 1397

آبیاری و زهکشی

کارفرما : جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
موقعیت پروژه : محدوده مطالعاتی سطح استان و شهرستان ها
تاریخ شروع پروژه : پاییز 1393
تاریخ اتمام پروژه : زمستان 1393

مشاهده