• طراحی و نقشه برداری و پیاده سازی پارک فرهنگیان بلوار معلم زاهدان
    کارفرما : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری
  • طراحی و نقشه برداری و پیاده سازی پارک فرهنگیان ملت شهرستان گلمورتی (دلگان )
    کارفرما :شهرداری