سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری

سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری ، سامانه های ناوبری مبتنی بر فضا، 24 ساعته و دارای قابلیت کارکرد در تمام شرایط آب و هوایی هستند که عموما توسط کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری، طراحی […]

نقاط مبنایی سازمان نقشه برداری کشور

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسل

نرم افزار تبدیلات زاویا به مرکاتور و بلعکس در اکسلConvert Degree to UTM & UTM to Degree محاسبات– قطر بزرگ و کوچک مداری– خروج از مرکز مداری– شعاع قطب منحنی– زون ها– نیمکره

دستورالعمل نحوه اجرای عملیات نقشه برداری